do góry
adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Sprawdź jakość powietrza w mieście. Pomiary na żywo z 5 czujników.Punkt przyjęć dzielnicowych - ul. Zwycięstwa 6 (Czeladź Piaski)Wejście do Urzędu Miasta, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, znajduje się od strony parku Kamionka.Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Aktualności Lista aktualności
06 lutego 2019
kategoria:
Aktualności
Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020
Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

Już 4 marca 2019 r. rozpocznie się nabór do czeladzkich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2019/2020. Druki wniosków o przyjęcie będą dostępne w każdym przedszkolu.

I. Kryteria naboru
Do publicznego przedszkola w Czeladzi przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Czeladź. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w danym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 r. poz.996 z późn. zm):

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W/w kryteria mają jednakową wartość. Do wniosku dołącza się określone w art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata powyższych kryteriów tj.

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacji będą brane kryteria oraz odpowiadająca im liczba punktów określone przez organ prowadzący w Uchwale nr XXXIII/444/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:

 1. rodzice/prawni opiekunowie kandydata do przedszkola wykonujący pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub uczący się/studiujący w systemie dziennym, lub prowadzący działalność gospodarczą – liczba punktów: 4;
 2. w rodzinie kandydata występuje bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – liczba punktów: 3;
 3. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola – liczba punktów: 2.

 

II. Kontynuacja wychowania przedszkolnego
Rodzice dzieci już uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny 2019/2020 „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tym przedszkolu w terminie od 25 lutego do 1 marca 2019 r. Druki deklaracji są do pobrania w każdym przedszkolu.

 

III. Terminy naboru
Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli publicznych w Czeladzi na rok szkolny 2019/2020 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbędzie się w terminie od 4 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. do godz.15.00 w poszczególnych przedszkolach.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne w każdej placówce 17 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00. Po pisemnym potwierdzeniu przez rodziców kandydatów woli przyjęcia składanych w dniach od 18 do 26 kwietnia 2019 r. do godz.15.00, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do poszczególnych przedszkoli komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości 7 maja 2019 r. o godz. 15.00.

Terminy składania dokumentów o przyjęcie do przedszkola publicznego na rok szkolny 2019/2020 określa Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie określenia na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź, terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.


Źródło: Referat Edukacji

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H