do góry
adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Sprawdź jakość powietrza w mieście. Pomiary na żywo z 5 czujników.Punkt przyjęć dzielnicowych - ul. Zwycięstwa 6 (Czeladź Piaski)Wejście do Urzędu Miasta, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, znajduje się od strony parku Kamionka.Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Edukacja Nabór do szkół i przedszkoli

Nabór do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Czeladzi
na rok szkolny 2018/2019

PRZYJĘCIE DO KLASY I DZIECI 7-LETNICH Z OBWODU SZKOŁY

Przyjmowanie zgłoszeń o przyjęcie dzieci 7-letnich (urodzonych w 2011 roku) zamieszkałych w obwodzie do I klasy szkół podstawowych w Czeladzi na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w terminie od 1 lutego do 15 marca 2018 roku w poszczególnych szkołach.

Druki zgłoszeń o przyjęcie są dostępne w szkołach. Listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół zostaną podane do publicznej wiadomości przez
komisje rekrutacyjne w każdej placówce 21 marca 2018 r. Po potwierdzeniu przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w dniach 22-26.03.2018 r., listy kandydatów przyjętych zamieszkałych w obwodzie komisje rekrutacyjne poszczególnych szkół podadzą do publicznej wiadomości 28 marca 2018 r.

 

PRZYJĘCIE DO KLASY I DZIECI 7-LETNICH SPOZA OBWODU SZKOŁY

Dzieci 7-letnie (urodzone w 2011 r.) zamieszkałe poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy pierwszej wybranej szkoły podstawowej po ogłoszeniu listy uczniów przyjętych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane kryteria oraz odpowiadająca im liczba punktów określone przez organ prowadzący w Uchwale XXXIV/455/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:

rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej szkole – 20 pkt.
najbliższa rodzina kandydata zamieszkuje w obwodzie szkoły, wspomagając na co dzień proces opiekuńczy – 10 pkt.
miejsce pracy przynajmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna znajduje się w obwodzie szkoły – 5 pkt.

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci spoza obwodu do I klasy szkół podstawowych w Czeladzi na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w terminie od 29 marca do 9 kwietnia 2018 roku w poszczególnych szkołach.

Druki wniosków o przyjęcie są dostępne w szkołach. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne w każdej placówce 17 kwietnia 2018 r.

Po potwierdzeniu przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w dniach 18-25-04.2018 r., listy kandydatów przyjętych spoza obwodu komisje rekrutacyjne poszczególnych szkół podadzą do publicznej wiadomości 27 kwietnia 2018 r.


PRZYJĘCIE DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIECI 6-LETNICH

Dyrektor szkoły podstawowej na podstawie wniosku rodziców przyjmuje dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (urodzone w roku 2012), zamieszkałe w obwodzie lub spoza obwodu, które:

korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Terminy składania dokumentów o przyjęcie do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 określa Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź.

 

 

Nabór do czeladzkich przedszkoli publicznych
na rok szkolny 2018/2019

1 marca 2018 r. rusza nabór do czeladzkich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2018/2019. Druki wniosków o przyjęcie będą dostępne w każdym przedszkolu.

Kryteria naboru
Do publicznego przedszkola w Czeladzi przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Czeladź. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w danym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.):

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.


W/w kryteria mają jednakową wartość. Do wniosku dołącza się określone w art. 151 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata powyższych kryteriów tj.

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacji będą brane kryteria oraz odpowiadająca im liczba punktów określone przez organ prowadzący w Uchwale nr XXXIII/444/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:

rodzice/prawni opiekunowie kandydata do przedszkola wykonujący pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub uczący się/ studiujący w systemie dziennym, lub prowadzący działalność gospodarczą – liczba punktów: 4;

w rodzinie kandydata występuje bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – liczba punktów: 3;

rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola – liczba punktów: 2.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego
Rodzice dzieci już uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny 2018/2019 „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tym przedszkolu w terminie od 20 do 28 lutego 2018 r. Druki deklaracji są do pobrania w każdym przedszkolu.

Terminy naboru
Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli publicznych w Czeladzi na rok szkolny 2018/2019 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbędzie się w terminie od 1 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. do godz. 15:00 w poszczególnych przedszkolach. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne w każdej placówce 20 kwietnia 2018 r. o godz. 15:00. Po pisemnym potwierdzeniu przez rodziców kandydatów woli przyjęcia składanych w dniach od 23 do 27 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do poszczególnych przedszkoli komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości 7 maja 2018 r. o godz. 15:00.

Terminy składania dokumentów o przyjęcie do przedszkola publicznego na rok szkolny 2018/2019 określa Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź, terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wniosek w sprawie zwrotu kosztów przejazdu do szkoły lub przedszkola w roku szkolnym 2018/ 2019 18-08-28 14:21 86.76KB pobierz plik: Wniosek w sprawie zwrotu kosztów przejazdu do szkoły lub przedszkola w roku szkolnym 2018/ 2019

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H